شورای دانش آموزی

 

یکی از فرصت هایی که موجب حضور فعال و با نشاط دانش آموزان در فعالیت های پرورشی با ابعاد وسیع آن بوده و زمینه های به ظهور رساندن توانمندی های بالقوه آنان را فراهم می کند « شورای دانش آموزی » است که رشد و پرورش اجتماعی مبتنی بر تعالیم انسان سازديني را هدف قرار داده است. همچنین حضور موثر، خود انگیخته در فعالیت های گروهی، برنامه ها و فعالیت های آموزشی و پرورشی مدارس به منظور ورود این قشر عظیم و تاثیر گذار در عرصه های مختلف فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه است.
 

به منظورزمینه سازی برای همکاری فعال و مشارکت و مسئولیت پذیری دانش آموزان در فعالیت های اعتقادی، اجتماعی، علمی و فرهنگی و پرورشی مدرسه و ایجاد ارتباط صحیح و مستقیم بین دانش آموزان و اولیاء مدرسه شورای دانش آموزی در مدارس تشکیل می گردد. در تاريخ 3/8/1391 نيز انتخابات شوراي دانش آموزي در مجتمع اتفاق برگزار شد .
 

انتخابات شورای دانش آموزی مجتمع آموزشی اتفاق در تاریخ 3/8/ 91

انتخابات شورای دانش آموزی مجتمع آموزشی اتفاق در تاریخ 3/8/ 91

انتخابات شورای دانش آموزی مجتمع آموزشی اتفاق در تاریخ 3/8/ 91

انتخابات شورای دانش آموزی مجتمع آموزشی اتفاق در تاریخ 3/8/ 91

انتخابات شورای دانش آموزی مجتمع آموزشی اتفاق در تاریخ 3/8/ 91

انتخابات شورای دانش آموزی مجتمع آموزشی اتفاق در تاریخ 3/8/ 91

حضور مدیریت محترم مجتمع اتفاق سرکار خانم رحمانی در انتخابات شورای دانش آموزی3/8/91

تشکیل جلسه اعضای شورای دانش آموزی مجتمع اتفاق سال تحصیلی 91_92