بازدید دانش آموزان از برج میلاد تهران

مورخ 18/9/1392   مجتمع آموزشی اتفاق    سال تحصیلی 92-93
 

بازديد دانش آموزان از برج ميلاد تهران

بازديد دانش آموزان از برج ميلاد تهران

بازديد دانش آموزان از برج ميلاد تهران

بازديد دانش آموزان از برج ميلاد تهران

بازديد دانش آموزان از برج ميلاد تهران

بازديد دانش آموزان از برج ميلاد تهران