كتاب و كتاب خواني


كشور ما علي رغم غناي فرهنگي و داشتن سابقه بسيار طولاني تمدن ، متاسفانه از نظر ميزان مطالعه در سطح پاييني قرار دارد، و اين در صورتي است كه امروزه يكي از شاخص هاي رشد ملي در هر كشوري توسعه كتاب و كتابخواني است. بنابراين مطالعه و پژوهش صرفا پيشه ژرف انديشان، عالمان و اساتيد نيست. همه اقشار بويژه دانش آموزان و دانشجويان به نوعي سرگرم مطالعه و پژوهش هستند. البته مطالعه براي دانش آموزان يك وظيفه و شغل است به همين جهت مي بايست براي پيشرفت در درس و نهايتا در آينده براي ايفاي نقش در جامعه، به مطالعه بپردازند. مطالعه يك دانش آموز دو صورت دارد، يا به صورت مطالعه دروس تحصيلي در مدرسه و سپس در مراكز آموزش عالي و يا به صورت مطالعات ديگري است كه در كتابخانه، مراكز فرهنگي، انجمن هاي اسلامي و ... انجام مي پذيرد. در هر دو صورت، مطالعه مستمر و منظم و هدفدار موجب پرورش نيروي فكري، زنده كردن قوه ابتكار، رشد عقلاني، استقلال فكري و بالابردن قوه استنباط مي شود.
با توجه به اين امر مهم مسئولين مجتمع آموزشي اتفاق نيز همواره در اين باره كوشش و همت گمارده است كه با تجهيز نمودن كتاب خانه ي اين مجتمع و تشويق هرچه بيشتر دانش آموزان به كتاب و كتاب خواني ، باعث افزايش سطح علمي و استقلال فكري ايشان شود .