بزرگداشت هفته دفاع مقدس

بزرگداشت هفته ي دفاع مقدس نه به عنوان يک بزرگداشت صرف يادآوري خاطرات مربوط به دو دهه ي پيش ، بلکه محملي براي بارور ساختن جريان و مرامي است که حالا ديگر به شالوده ي انديشه ملت تبديل شده است.
بزرگداشت هفته ي دفاع مقدس، يادآوري و مرور مداوم و مستمر آن غناي فرهنگي است که در يک دوره ي سخت هشت ساله براي کشور ما به دست آمد و مي تواند پشتوانه ي عملي و نظري استواري براي آينده اين ملت باشد. پشتوانه اي آکنده از شهامت ، ايثار ، حماسه و ايمان. هر گونه هزينه مادي و معنوي براي بزرگداشت اين هفته، يک سرمايه گذاري مطمئن براي آينده اين کشور است و نمايشگر اين که ما ملتي هستيم که چنين تجربه بي نظير و استثنايي در طول تاريخ بشريت را فراموش نمي کنيم و از آن درياي بيکران ، مي توانيم تا ساليان سال ، نهال هاي تشنه و جوان کشور را آبياري کنيم.
در مجتمع آموزشي اتفاق نيز به منظور بزرگداشت هفته ي دفاع مقدس ، مراسم بزرگداشتي با حضور جناب آقاي آيت الله ايماني ، جناب آقاي دكتر كهن صدق و سركار خانم دكتر لاويان برگزار شد .