دندانپژشکی


همواره یکی از موارد مهمی که در مدرسه باید به آن توجه داشت ، همانا سلامت جسمی و روحی دانش آمورزان می باشد ، که این امر مگر با نظارت دقیق مربیان بهداشت و معاینه دقیق دانش آموزان توسط پزشک متخصص صورت نمی پذیرد . خوشبختانه این امر در مجتمع آموزشی اتفاق به عنوان یکی از ارکان اصلی و مهم در نظر گرفته شده و این مجتمع با مدیریت سرکار خانم پذیرا در این امر پیشرو بوده است

معاینه دانش آموزان توسط دندانپزشک متخصص ، جناب آقای دکتر کهن صدق

 
 

معاینه دانش آموزان توسط دندانپزشک متخصص ، جناب آقای دکتر کهن صدق

معاینه دانش آموزان توسط دندانپزشک متخصص ، جناب آقای دکتر کهن صدق

معاینه دانش آموزان توسط دندانپزشک متخصص ، جناب آقای دکتر کهن صدق

معاینه دانش آموزان توسط دندانپزشک متخصص ، جناب آقای دکتر کهن صدق