انتخابات شوراي دانش آموزي


تنظيم آيين نامه ي اجرايي مدارس و نگاه همه جانبه به ارکان اصلي تعليم و تربيت در محيط مدرسه و اتخاذ راهکارهايي براي مشارکت و مسئوليت پذيري همه عوامل موثر در تربيت از جمله برجسته نمودن نقش دانش آموزان به عنوان يکي از ارکان تعليم و تربيت ، طليعه مبارکي است که با تدبير و درايت دست اندرکاران و برنامه ريزان آموزش و پرورش آغاز گرديد . لذا براي تحقق امر تمرکز زدايي و ايجاد محوريت براي مدرسه و هم چنين با توجه توانمندي نسل جوان ، شوراي دانش آموزي در آئين نامه هاي اجرايي مدارس به عنوان يکي از ارکان مدرسه مورد توجه برنامه ريزان و سياستگزاران قرار گرفته است .
به شكرانه لطف الهي امسال نيز با نظارت مستقيم سركار خانم پذيرا، مديريت محترم مجتمع آموزشي اتفاق ، و تلاش هاي بي وقفه سركار خانم جلالي و هم چنين همكاري هاي بي دريغ سركار خانم قيصري، معاونت محترم اين مجتمع، انتخابات شوراي دانش آموزي با موفقيت برگزار شد.