بهداشت روانی
بهداشت رواني همان سلامت فکر و قدرت سازگاري فرد با محيط و اطرافيان است. همچنان که از جسم خود مراقبت مي کنيم روح خود را نيز بايد مراقبت کنيم تا زندگي بهتري داشته باشيم. در زندگي «چگونه بودن» خيلي مهم تر از «بودن يا نبودن» است. ايجاد فرصت براي شکوفايي استعدادها، توانايي ها و کنار آمدن با خود و ديگران يکي از اهداف مهم و اساسي بهداشت رواني است. جوامع مختلف سعي مي کنند تا سياست هاي مربوط به بهداشت رواني و سازماندهي کنند. اصل کلي در اين تلاش، سالم سازي محيط فردي و اجتماعي است که افراد جامعه را در بر مي گيرد. اين نگرش حکم مي کند که خانواده ها بيش از پيش با بهداشت رواني خانواده و چگونگي پيشگيري و درمان بيماري هاي روحي آشنا شوند.
چون در مواجهه با چالش ها و مشکلات روزمره، ما براساس ويژگي هاي رواني خود با آنها برخورد مي کنيم، هر چه از سلامت رواني بيشتري برخوردار باشيم به يقين آسيب پذيري ما کمتر خواهد بود. مدرسه نقش مهمی در حفظ سلامت روحی دانش آموزان و آشنایی هرچه بیشتر خانواده ها با این مهم را دارد .
با توجه به این امر ، با تلاش های مکرر سرکار خانم پذیرا مدیریت مجتمع اتفاق ،سرکار خانم لطیف ، مشاور مجتمع و سرکار خانم دکتر لاویان جلسات مشاوره با حضور متخصص روانشاسی در این مجتمع برگزار شد .

 

برگذاری کارگاه های آموزشی بهداشت روان در سالن مدرسه اتفاق

برگذاری کارگاه های آموزشی بهداشت روان در سالن مدرسه اتفاق

برگذاری کارگاه های آموزشی بهداشت روان در سالن مدرسه اتفاق

برگذاری کارگاه های آموزشی بهداشت روان در سالن مدرسه اتفاق

برگذاری کارگاه های آموزشی بهداشت روان در سالن مدرسه اتفاق

برگذاری کارگاه های آموزشی بهداشت روان در سالن مدرسه اتفاق

برگذاری کارگاه های آموزشی بهداشت روان در سالن مدرسه اتفاق

برگذاری کارگاه های آموزشی بهداشت روان در سالن مدرسه اتفاق

برگذاری کارگاه های آموزشی بهداشت روان در سالن مدرسه اتفاق

برگذاری کارگاه های آموزشی بهداشت روان در سالن مدرسه اتفاق

برگذاری کارگاه های آموزشی بهداشت روان در سالن مدرسه اتفاق

برگذاری کارگاه های آموزشی بهداشت روان در سالن مدرسه اتفاق

برگذاری کارگاه های آموزشی بهداشت روان در سالن مدرسه اتفاق