آزمون پیشرفت تحصیلی


آزمون پیشرفت تحصیلی یکی از آزمون هایی است که امسال با مدیریت و نظارت مستقیم سرکار خانم پذیرا در مجتمع آموزشی اتفاق برای مقاطع هفتم و اول دبیرستان برگزار شد .هدف از برگزاری آزمون‌های سنجش پيشرفت تحصيلی آن است كه دانش‌آموزان همزمان با تحصيل در مدارس و فراگرفتن مطالب جديد، با برنامه‌ای مشخص و با نظم مطالعاتی، به تثبيت دانسته‌های خود پرداخته و به‌طور پيوسته خود را محك بزنند تا نقاط ضعف و قوت خود را شناخته و در جهت تقويت نقاط قوت و برطرف كردن نقاط ضعف اقدامات لازم را انجام دهند.
در اين راستا دانش‌آموزان بر مبنای بودجه‌بندی دقيقی كه منطبق بر نظام آموزشی كشور است، حركت می‌كنند. آزمون های پیشرفت تحصیلی دارای ظرفیت های ویژه ای است که اگر جهت دهی مناسب صورت گیرد می تواند بهترین شاخص جهت مقایسه و شناخت جایگاه دانش آموز ، کلاس ، آموزشگاه و حتی شهرستان در استان باشد. از سوی دیگر همان طور که می دانیم انگیزه و حس رقابت مهمترین عامل پیشرفت است و آزمون های پیشرفت تحصیلی البته به شرطی که درست هدایت شود این امکان را فراهم می سازد.