مانور زلزله

در طي چند سال اخير در روز هشت آذر ماه ، هرساله زنگ زلزله در كليه ي مدارس ايران نواخته مي شود . هدف از اجرای این مانور افزایش سطح آگاهی دانش آموزان در مورد زلزله و ایجاد آمادگی برای انجام واکنش های صحیح و سریع در برابر آن، آشنایی دانش آموزان با حوادث طبیعی و چگونگی مقابله با آن جهت ایجاد آرامش روانی و برانگیختن حس کنجکاوی دانش آموزان نسبت به پدیده های طبیعی است. مجتمع آموزشي اتفاق نيز مطابق ديگر مدارس ايران ،  اين برنامه را در مدرسه براي دانش آموزان اجرا نمود .

مانور زلزله

مانور زلزله

 

مانور زلزله