انجمن اوليا و مربيان

مهم ترين نهاد اجتماعي ، تربيتي وآموزشي ، و اصلي ترين ركن تعليم وتربيت است كه به منظور تربيت صحيح دانش آموزان درابعاد ديني ، اخلافي ، علمي ، آموزشي ، اجتماعي و كشف استعدادها وهدايت و رشد متوازن روحي و معنوي و جسماني آنان برابر ضوابط وزارت آموزش وپرورش تأسيس و اداره مي شود. اين نهاد با همكاري كليه ي كاركنان و با مشاركت دانش آموزان و اولياي آنان زير نظر مدير مدرسه اداره مي شود.
انجمن اوليا و مربيان هر مدرسه هيأت منتخبي است از اولياي دانش آموزان و مربيان همان مدرسه كه با تفاهم و صميميت به منظور تقويت همكاري و مشاركت اولياي دانش آموزان جهت كمك به ارتقاي كيفيت فعاليت هاي آموزش وپرورش و گسترش ارتباط خانه ومدرسه ، برطبق مقررات و ضوابط وزارت آموزش وپرورش انجام وظيفه مي نمايد. در تاريخ 9/8/1391 نيز اولين جلسه ي انجمن اوليا و مربيان در مجتمع آموزشي اتفاق با حضور كليه ي اعضاي منتخب اين انجمن و مديريت محترم مجتمع ، سركار خانم رحماني برگزار شد .
 

 

         شمارش آرا انتخابات انجمن اولیا و مربیان و انتخاب اعضای منتخب 9/8/91 

         شمارش آرا انتخابات انجمن اولیا و مربیان و انتخاب اعضای منتخب 9/8/91 

 
 
 

برگزاری اولین جلسه اعضای منتخب انجمن اولیاء و مربیان سال تحصیلی 91_92

برگزاری اولین جلسه اعضای منتخب انجمن اولیاء و مربیان سال تحصیلی 91_92

 

برگزاری اولین جلسه اعضای منتخب انجمن اولیاء و مربیان سال تحصیلی 91_92

 

برگزاری اولین جلسه اعضای منتخب انجمن اولیاء و مربیان سال تحصیلی 91_92