موفقیت در مسابقه ادبی پرسش مهر

 

دانش آموزان:

اورلی طوطیان کلاس پنجم ( رتبه اول)

دل آرام کاهن کلاس ششم ( رتبه اول)

آنائل هارونیان کلاس چهارم (رتبه ی سوم)

معلمین:

خانم صدیقه جلالی ( دبیر پرورشی) رتبه سوم

مسابقه پرسش مهر