آشنايي دانش پدافند غير عامل

انجام اقدامات دفاع غيرعامل، در جنگ‌هاي نامتقارن امروزي در جهت مقابله با تهاجمات خصمانه و تقليل خسارت ناشي از حملات هوايي، زميني و دريايي كشور مهاجم، موضوعي بنيادي است كه وسعت و گستره آن تمامي زيرساخت‌ها و مراكز حياتي و حساس نظامي و غيرنظامي، سياسي، ارتباطي، مواصلاتي نظير بنادر ، فرودگاه‌ها، و پل‌ها، مراكز فرماندهي و جمعيت مردمي كشور را در برمي‌گيرد. پدافند غیرعامل به معنای کاهش آسیب‌پذیری در هنگام بحران، بدون استفاده از اقدامات نظامی و صرفا با بهره‌گیری از فعالیت‌های غیرنظامی، فنی و مدیریتی است. در همين راستا در تاريخ 8/8/1391 بروشورهايي به منظور آشنايي دانش آموزان بين ايشان  در مجتمع اتفاق توزيع شد . هم چنين سركار خانم رحماني مديريت محترم اين مجتمع نيز در اين باره توضيحاتي براي دانش آموزان بر سر صف ايراد كردند.