تشويق دانش آموزان

تشويق مي تواند مولد انرژي و محرک کار و تلاش بيشتري براي افراد گردد. وقتي فرد احساس مي کند که کارش مفيد بوده و در عين حال سود بخش است، با قدرت و نيروي بيشتري به کار خواهد پرداخت و چه بسا اين کار نيک از عادات نيکويي گردد که شخص در صورت عدم انجام آن احساس کمبود و ناراحتي مي کند.
زماني که شخص از نظر روحي و رواني احساس کند که مفيد واقع شده است، تلاش مي کند تا کارش دوام داشته باشد. اين مساله همواره مورد توجه مسئولين مجتمع آموزشي اتفاق مي باشد و ايشان هموراه در تلاش ، جهت افزايش كوشش دانش آموزان در فراگيري و بالا بردن حس اعتماد به نفس ايشان از راه تشويق مي باشند .
 

تشويق دانش آموزان
تشويق دانش آموزان
تشويق دانش آموزان