بازديد از مركز خلاقيت ها


با پيشرفت روز افزون دانش و تكنولوژ‍ي و جريان گسترده اطلاعات ، امروزه جامعه ما نيازمند آموزش مهارت هايي است كه با كمك آن بتواند همگام با توسعه علم و فناوري به پيش رود . هدف بايد پرورش انسان هايي باشد كه بتوانند با مغزي خلاق با مشكلات روبه رو شده و به حل آن ها بپردازند . امروزه مردم ما نيازمند آموزش خلاقيت هستند كه با خلق افكار نو به سوي جامعه اي سعادتمند قدم بردارند و اين مهم بايداز سنين نوجواني آغاز شود . يكي از مسائلي كه همواره مورد توجه مسئولين مجتمع اتفاق مي باشد ، توجه به استعداد هاي دانش آموزان و افزايش خلاقيت و نوآوري در ايشان به منظور شكوفايي هرچه بيشتر اين استعدادها مي باشد . در همين راستا در تاريخ 28/8/1390 بازديدي از مركز خلاقيت ها صورت گرفت .

بازديد از مركز خلاقيت ها
بازديد از مركز خلاقيت ها
بازديد از مركز خلاقيت ها