آشنايي باآلودگي هوا و راه هاي جلوگيري

این روزها معضل آلودگی هوا به یکی از مهمترین موضوعات اجتماعی در کشور و خصوصا کلان شهری مانند تهران تبدیل شده است، موضوعی که بارها «پایتخت» را به تعطیلی کشانده و بسیاری را نیز راهی بیمارستان کرده است. در اين ميان آسيب ترين قشر جامعه كودكان مي باشند. با توجه به اين موضوع و اهميت آن كلاس هايي براي آشنايي دانش آموزان مقطع ابتدايي با اين مشكل و راه هاي جلوگيري از عوارض اين مشكل در مجتمع آموزشي اتفاق برگزار شد .

آشنايي باآلودگي هوا راه هاي جلوگيري از عوارض آن
آشنايي باآلودگي هوا راه هاي جلوگيري از عوارض آن
کلاس آشنايي باآلودگي هوا راه هاي جلوگيري از عوارض آن