موفقیت در مسابقات قصه نویسی

  

یکی از فعالیت های مهم مجتمع آموزشی اتفاق ، تشویق و راهنمایی دانش آموزان به انجام فعالیت های خارج از کلاس می باشد . خوشبختانه موفقیت خانم دلارام کاهن ، دانش آموز کلاس ششم ابتدایی مجتمع اتفاق ، در مسابقات داستان نویسی گویای انجام اینگونه فعالیت ها و پرورش مناسب دانش آموزان در این مجتمع با مدیریت سرکار خانم رحمانی می باشد .